Aftersales
 • บริการ
 • อะไหล่แท้
 • เปรียบเทียบราคาอะไหล่แท้
 • ตารางค่าบำรุงรักษา
  • ALMERA
  • MARCH
  • TIIDA
  • TIIDA LATIO
  • TEANA 2.0
  • TEANA 2.5
  • X-TRAIL
  • NAVARA
 • อุปกรณ์ตกแต่ง
 • เครือข่ายศูนย์บริการ
 • ถาม-ตอบ
รายการอะไหล่ ระยะ
เปลี่ยน
(กม.)
จำนวน
ที่ใช้
หน่วย ราคา/
หน่วย
(บาท)
ราคา
รวม
(บาท)
ระยะทาง (กม.) หรือ ระยะเวลา
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 30 เดือน 36 เดือน 42 เดือน 48 เดือน 54 เดือน 60 เดือน
น้ำมันเครื่อง
เกรด
10W30-SL
10,000 3 ลิตร 188 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564
กรองน้ำมัน
เครื่อง
10,000 1 ชิ้น 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
แหวนรอง
น๊อตถ่าย
น้ำมันเครื่อง
10,000 1 ชิ้น 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
หัวเทียน
(อิริเดียม)
100,000 3 ชิ้น 670 2,010 - - - - - - - - - 2,010
ไส้กรอง
อากาศ
40,000 1 ชิ้น 250 250 - - - 250 - - - 250 - -
น้ำมันเบรค
DOT3 (0.5L)
40,000 2 ชิ้น 125 250 - - - 250 - - - 250 - -
น้ำยาหม้อน้ำ
(Blue Fluid)
80,000 7 ลิตร 120 840 - - - - - - - 840 - -
ราคารวม
ค่าอะไหล่
          819 819 819 1,319 819 819 819 2,159 819 2,829
อัตราค่าแรง (บาท) ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี 420 420 924 420 882
ยอดรวม ค่าอะไหล่ + ค่าแรง (บาท) 819 819 819 1,319 819 1,239 1,239 3,083 1,239 3,711
                     
ค่าบำรุงรักษาสะสมในระยะ 100,000 กม. 819 1,638 2,457 3,776 4,595 5,834 7,073 10,156 11,395 15,106

หมายเหตุ

 • เป็นราคาสำรวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2555
 • เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ราคาน้ำมันเครื่องอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน โดยราคาน้ำมันเครื่องที่แสดงในตารางเป็นราคาน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
 • เป็นการคำนวณโดยใช้อัตราค่าแรงมาตรฐาน (อัตราค่าแรงอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่)
 • เป็นประมาณการของค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการตรวจเช็คตามระยะทางหรือเวลา โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานจริง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการ ราคาอะไหล่และเงื่อนไขการรับประกันงานซ่อม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พิมพ์ผิด-ตก ยกเว้น